Organizacja lektoratów

 

Lektoraty tradycyjne (składające się wyłącznie z zajęć w klasie) oraz półinternetowe

(składające się w połowie z zajęć w klasie i w połowie z zajęć prowadzonych przez Internet)

odbywają się w cyklach rocznych.

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy,

na semestr letni ZOSTANĄ PRZEPISANI AUTOMATYCZNIE (nawet pomimo braku żetonów,

w takim przypadku zostanie naliczona płatność 825,60 zł)

 

E-lektoraty oraz kursy w pełni internetowe odbywają się w cyklach semestralnych.

Rejestracja na początku semestru letniego umożliwia zmianę grupy tradycyjnej i półinternetowej

oraz zapisanie się na nowy kurs semestralny lub nowy kurs roczny,

zaczynający się w połowie roku akademickiego.

 

     Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie

(w serwisie rejestracji żetonowej), wyłącznie podczas trwania tur rejestracji 

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 119 z dnia 17 czerwca 2009 r.  w sprawie Uniwersyteckiego

Systemu Nauczania Języków Obcych, lektoraty, dostępne na takich samych zasadach dla

studentów studiów dziennych i wieczorowych UW, organizują:

 

- Wydział Lingwistyki Stosowanej

- Wydział Neofilologii

- Wydział Orientalistyczny

- Wydział Polonistyki

- Szkoła Języków Obcych UW

- Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej 

 

1. Jednostki upoważnione do prowadzenia lektoratów przedstawiają w Internecie  ofertę zajęć

    dostępnych dla studentów UW.

 

2. Studenci mogą skorzystać z 240 godzin nauki języka finansowanej z budżetu Uczelni.

 

3. Studenci obcokrajowcy studiujący na UW mają prawo do nauki języka na tych samych zasadach

    co studenci polscy.

 

4. Student może wybrać zajęcia z oferty lektoratów przedstawionej przez jednostki prowadzące

    kierując się wymaganiami swojego wydziału / instytutu oraz własnymi potrzebami; jednak

    jednostka macierzysta studenta nie może ograniczyć wyboru lektoratu planem studiów.

 

5. Konta zakładają i wydają hasła dostępu właściwe dziekanaty. Studenci, którzy rejestrowali  

    się na studia przez IRK-ę posługują się hasłem wydanym do tego celu.

 

UWAGA

Studenci rozpoczynający jednolite studia magisterskie i studia licencjackie od roku akademickiego

2005/2006 oraz w latach późniejszych, zobowiązani są zdać egzamin z co najmniej jednego

wybranego przez siebie języka  obcego na poziomie nie niższym niż B2 do końca III roku studiów.

 

Właściwe jednostki przeprowadzają egzaminy dwa razy w roku w przypadku języków

popularnych, w przypadku języków mniej popularnych przynajmniej raz w roku - patrz: Uchwała

Senatu nr 119

  

7. Studenci mogą skorzystać z oferty kursów odpłatnych w dowolnym wymiarze.

  

UWAGA

Studenci rozpoczynający studia od roku 2005/2006 oraz w latach późniejszych, zgodnie z

Uchwałą Senatu nr 341 winni uzyskać uniwersytecki Certyfikat Biegłości Językowej . Przy wyborze kursu student winien się kierować jego treścią i celami, co jest wyraźnie

zaznaczone w opisie kursów. Poziom kursu oznaczony jest następującymi symbolami:

 

A1 -     poziom początkujący, od "0"
A2 -     poziom podstawowy ("fałszywi debiutanci")
B1 -     poziom średnio zaawansowany (tzw. "poziom drugi" według dotychczas obowiązujących programów nauczania )
B2 -    poziom ponad średnio zaawansowany (tzw. "poziom trzeci" według dotychczas obowiązujących programów nauczania)
C1 -    poziom zaawansowany
C2 -    poziom bardzo zaawansowany

 

 

WAŻNE: oznaczenie literowe w kodzie kursu (A1, A2, B1, B2, C1,C2) oznacza zakładany docelowy poziom kursu w danym roku akademickim, to jest poziom jaki studenci powinni osiągnąć po ukończeniu danego kursu, spełniwszy należycie wszystkie związane z uczestniczeniem w kursie wymagania (regularne uczęszczanie na zajęcia, zaliczenie testów, odrabianie prac domowych, czytanie lektur oraz praca własna)