Aktualności arrow USNJO arrow Organizacja lektoratów arrow Zaliczanie e-lektoratów
Zaliczanie e-lektoratów (język angielski) Drukuj Email

1. Na zaliczenie e-zajęć językowych składają się następujące składowe:

- e-lektoraty (General English: poziom zaawansowania B1 niższy/wyższy; B2 niższy/wyższy)

  50% - ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej

  20% - progress tests

  20% - test końcowy/zaliczeniowy

  10% - obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych

  Uwaga: Student musi zaliczyć minimum 60% z każdej części!

 

2. E-lektorat - poziom B2 wyższy

Na kursie B2 wyższy student uzyskuje punkty za:

- systematyczne wykonywanie wszystkich aktywności zawartych w poszczególnych modułach na

platformie edukacyjnej COME UW (fora, książki, otwarte zadania pisemne, powtórzenia, testy)

- obecność na zajęciach stacjonarnych

Na koniec semestru student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie oraz

60% punktów za obecność, co jest warunkiem przystąpienia do rozwiązywanego w sali testu

końcowego z całości materiału semestralnego.

Uzyskanie 59% i mniej punktów za pracę na platformie oraz mniej niż 60% punktów za

obecność uniemożliwia studentowi podejście do testu końcowego i tym samym oznacza brak

zaliczenia.

Test końcowy z całości materiału semestralnego odbywa się w sali wykładowej, a nie na

platformie edukacyjnej COME UW.

Student musi uzyskać minimum 60% punktów za test końcowy.

Za uzyskanie 59% i mniej punktów za test końcowy studentowi przysługuje możliwość poprawy

wyniku testu w kolejnym terminie zaliczenia.

Na ocenę końcową kursu B2 wyższy składają się zatem punktacja z platformy 60%, obecność

10% i wynik testu końcowego 30%.

 

3. E-lektorat - poziom C1 niższy

Na kursie C1 niższy student uzyskuje punkty za:

- systematyczne wykonywanie wszystkich aktywności zawartych w poszczególnych modułach i

ścieżkach tematycznych na platformie edukacyjnej COME UW (fora, książki, zadania on-line i

off-line, słowniki);

- obecność na zajęciach stacjonarnych

- prezentacje (dodatkowe punkty odnotowywane na platformie, nie wliczające się w całość punktacji,

   lecz nie podwyższające wyniku końcowego)

Na koniec semestru student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie (włącznie

z dodatkową punktacją za prezentacje) oraz 60% za obecność, co jest warunkiem przystąpienia do

rozwiązywanego w sali testu końcowego z całości materiału semestralnego. 

 

Uzyskanie 59% i mniej punktów za pracę na platformie oraz mniej niż 60% punktów za obecność

uniemożliwia studentowi podejście do testu końcowego i tym samym oznacza brak zaliczenia.

 

Test końcowy z całości materiału semestralnego odbywa się w sali wykładowej, a nie na platformie

edukacyjnej COME UW.

 

Student musi uzyskać minimum 60% punktów za test końcowy.

 

Na ocenę końcową C1 niższy / wyższy składają się zatem punktacja z platformy 60%, obecność

10% i wynik testu końcowego 30%.

 

 4. Internetowe kursy profilowane

- Elementy języka spotkań i konferencji

- Pisanie streszczeń w języku angielskim

- Efektywna komunikacja w biznesie

 

 Na kursach profilowanych student uzyskuje punkty za systematyczne wykonywanie wszystkich

aktywności zawartych w poszczególnych modułach na platformie edukacyjnej COME UW.

Na koniec semestru student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie, co jest

warunkiem przystąpienie do rozwiązywanego w sali testu końcowego z całości materiału

semestralnego.

Uzyskanie 59% i mniej punktów za pracę na platformie uniemożliwia studentowi podejście do testu

końcowego i tym samym oznacza brak zaliczenia.

Test końcowy z całości materiału semestralnego odbywa się w sali wykładowej, a nie na platformie

edukacyjnej COME UW.

 

Student musi uzyskać minimum 60% punktów za test końcowy.

Za uzyskanie 59% i mniej punktów za test końcowy studentowi przysługuje możliwość poprawy

wyniku testu w kolejnym terminie zaliczenia.

Na ocenę końcową kursów profilowanych składają się zatem punktacja z platformy 70% i wynik

testu 30%

 

  Skala ocen:

  99 - 100% - 5 (celujący)

  93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

  87 - 92% - 4+ (dobry plus)

  77 - 86% - 4 (dobry)

  71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

  60 - 70% - 3   (dostateczny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Za zaliczenie 60h e-zajęć (15h tradycyjnie, 45h przez Internet), czyli osiągnięcie zakładanych

efektów uczenia sie, student otrzymuje 2 ECTS.

 

5. E-lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów na

    pierwszych e-zajęciach w danym roku akademickim.

 

6. Zgodnie z ogólnymi zasadami zaliczania są dopuszczalne 2 nieobecności na zajęciach w klasie 

    bez usprawiedliwienia.

 

7. Ocena za zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

 

8. Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce,

    potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

 

9. Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji

    żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »