Aktualności arrow USNJO arrow Organizacja lektoratów arrow Zaliczanie lektoratów
Zaliczanie lektoratów Drukuj Email
1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

    - aktywność na zajęciach - 25% oceny,

    - wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

    - wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

 

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami

w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który

otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

 

 

  Skala ocen

  99 - 100% - 5! (celujący)

  93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

  87 - 92% - 4+ (dobry plus)

  77 - 86% - 4 (dobry)

  71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

  60 - 70% - 3 (dostateczny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student

otrzymuje  2 ECTS.

 

2. Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości

    studentów  na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

 

3. W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez

    usprawiedliwienia; w przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze, zajęć

    półinternetowych oraz e-lektoratów, dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez

    usprawiedliwienia w semestrze; opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami

    prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych

    zajęciach.

 

4. Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

 

5. Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w

    nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

 

6. Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji

    żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji .

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »