Aktualności arrow USNJO arrow Organizacja lektoratów arrow Tabela poziomów kursów
Tabela poziomów kursów Drukuj Email

TABELA POZIOMÓW
DO SAMOOCENY DLA STUDENTA
DLA OKREŚLENIA POZIOMU OFEROWANYCH KURSÓW

(według standardów Rady Europy w Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment.

A Common European Framework of Reference, Strasburg 1996)

   

A1

 

POCZĄTKUJĄCY OD "0"

A2

PODSTAWOWY ELEMENTARNY

B1

ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

B2

PONAD
ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

B2+

 

 

C1

ZAAWANSOWANY

C2

BARDZO ZAAWANSOWANY

R
O
Z
U
M
I
E
N
I
E

ZE
SŁUCHU

Rozumiem znane mi słowa i bardzo podstawowe zwroty (wyrażenia) dotyczące mojej osoby, rodziny, bliskiego konkretnego otoczenia, gdy mówi się do mnie wolno i wyraźnie

Rozumiem wyrażenia i często używane słowa dotyczące najbliższych mi dziedzin życia (np. podstawowe informacje o mnie i mojej rodzinie, o zakupach, geografii mojego regionu, zatrudnieniu).

Potrafię zrozumieć główną myśl zawartą w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach ogłoszeniach

Rozumem główną myśl wypowiedzi sformułowanej wyraźnie, w języku literackim, na temat mi znany, z którym spotykam się w pracy, szkole, czasie wolnym itp.

Rozumiem najważniejsze informacje w programach radiowych i TV, dotyczących wydarzeń współczesnych lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się raczej wolno i wyraźne

Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nawet złożoną argumentację pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mi znany.

Potrafię zrozumieć większość wiadomości TV i programów dotyczących współczesnych wydarzeń.

Rozumiem filmy w wersji oryginalnej jeśli aktorzy posługują się językiem literack

Identyfikuję główne i poboczne tematy wykładów, pogadanek, debat akademickich, dyskusji.

Odnoszę się do przedstawionych treści,

Dokonuję analizy i syntezy usłyszanego tekstu.

Rozumiem dłuższe, rozwinięte wypowiedzi nawet jeśli nie są jasno ustrukturyzowane i gdy związków pomiędzy nimi mogę się tylko domyślać, gdyż nie są wyraźnie zasygnalizowane.

Bez większego wysiłku rozumiem programy TV i filmy

Nie mam trudności ze zrozumieniem żadnego rodzaju języka mówionego, na żywo, z radia lub TV, nawet jeśli tempo jest szybkie, tak jak normalne tempo wypowiedzi rodzimego użytkownika języka i pod warunkiem, że będę miał trochę czasu, aby przyzwyczaić się do używanego akcentu.

 

TEKSTU
PISANEGO

 

Rozumiem znane wyrazy, np. nazwy, bardzo proste zdania, np. w ogłoszeniach, plakatach lub w katalogach

 

Rozumiem bardzo krótkie, proste teksty.

Potrafię znaleźć szczegółową, przewidywalną informację w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne.

 

Potrafię zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane wyrażenia związane z życiem codziennym i pracą.

Rozumiem opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych

 

Rozumiem artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przedstawiają szczegółowe opinie i argumenty.

Potrafię zrozumieć współczesną prozę literacką.

 Określam cel i odbiorcę danej publikacji.

Wyszukuję przydatne mi informacje w tekstach źródłowych, dotyczących mojej dziedziny studiów, odszukuję główną myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów.

Czytam ze zrozumieniem i krytycznie analizuję teksty akademickie.

Analizuję i interpretuję przedstawione fakty i opinie.

Wyszukuję i krytycznie oceniam użyte argumenty.

Odczytuję znaczenie nieznanych mi słów z kontekstu, potrafię korzystać z różnego rodzaju słowników.

 

Rozumiem długie złożone teksty faktograficzne i literackie, potrafiąc rozróżnić ich styl.

Rozumiem artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one mojej dziedziny.

 

Potrafię z łatwością czytać i rozumieć wszystkie formy języka pisanego, łącznie z tekstami abstrakcyjnymi, strukturalnie i językowo złożonymi, takimi jak poradniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.

M
Ó
W
I
E
N
I
E

 

INTERAKCJA

Potrafię porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że mój rozmówca będzie powtarzać lub parafrazować w wolniejszym tempie, to co powiedział i pomoże mi sformułować to, co sam próbuję powiedzieć.

Umiem zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące bliskich mi potrzeb lub gdy chodzi o znane mi tematy.

Potrafię porozumieć się w sytuacjach prostych i rutynowych gdzie dochodzi do bezpośredniej wymiany informacji na tematy mi znane.

Radzę sobie w krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafię zrozumieć wszystkiego i nie umiem jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji

Radzę sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć w podróży, gdy zetknę się z językiem mówionym.

Potrafię bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mi znane i mnie interesujące lub odnoszące się do życia codziennego (.np. rodzina, hobby, praca, podróże i wydarzenia współczesne)

Potrafię porozumiewać się dość płynnie i spontanicznie, co umożliwia konwersację z obcokrajowcami, rodzimymi użytkownikami języka.

Mogę brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy

Zabieram głos w dyskusji lub debacie naukowej, przedstawiając własne argumenty i opinie, zadając pytania.

Polemizuję z argumentami innych rozmówców w sposób asertywny i zgodnie z konwencją.

Posługuję się terminologią specjalistyczna z zakresu kierunku studiów.

Potrafię wyrażać się płynnie i spontanicznie bez potrzeby szukania wyrażeń i zastanawiania się.

Umiem używać języka w sposób elastyczny i skuteczny dla celów towarzyskich i zawodowych.

Potrafię formułować myśli i opinie precyzyjnie i uczestniczyć aktywnie w rozmowie odnosząc się do wypowiedzi innych rozmówców.

Bez wysiłku uczestniczę w rozmowie i dyskusji, dobrze znam wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne.

Umiem wyrażać się płynnie i przekazywać różne odcienie znaczenia w sposób precyzyjny.

Jeśli mam problem posługuje się parafrazą i wyjaśniam w sposób umowny, to co chciałem powiedzieć, w taki sposób, aby słuchacze nie zauważyli tych trudności.

 

PRODUKCJA

 

Potrafię używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać miejsce skąd pochodzę ludzi, których znam.

 

Potrafię używać serii zwrotów zdań do opisania w prosty sposób mojej rodziny i innych osób, warunków życia, mojego wykształcenia oraz mojej obecnej i ostatnio wykonywanej pracy.

 

Potrafię łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisać doświadczenia i wydarzenia, moje marzenia, nadzieje ambicje.

Umiem przedstawić powody, przyczyny, wyjaśnić plany i wyrazić swoją opinię. Umiem opowiedzieć jakąś historię lub zrelacjonować treść filmu lub książki albo opisać swoje reakcje.

 

Potrafię przedstawić precyzyjny i szczegółowy opis w różnych dziedzinach związanych z moimi zainteresowaniami.

Umiem przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw.

 Potrafię streścić ustnie informacje, wyniki badań, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście naukowym, artykule opublikowanym w czasopiśmie fachowym, parafrazuję tekst oryginalny.

Formułuję wnioski i opinie  w sposób jasny, używam odpowiedniego, zgodnego z konwencją stylu i sposobu prezentacji.

Korzystam ze zwrotów i technik retorycznych, korzystam z pozawerbalnych elementów prezentacji.

 

 

Umiem przedstawić jasny, szczegółowy opis złożonych tematów, włączając pod-tematy, rozwijać poszczególne punkty i kończąc odpowiednią konkluzją.

 

Potrafię przedstawić jasny i potoczysty wywód lub opis w stylu odpowiednim do kontekstu, używając struktury skutecznej i logicznej, która pomoże odbiorcy zauważyć i zapamiętać najważniejsze punkty.

P
I
S
A
N
I
E

 

PISANIE

Potrafię napisać krótki, prosty tekst, np. wysyłając pozdrowienia z wakacji.

Potrafię wypełnić formularz z informacjami dotyczącymi mojej osoby i np. podać dane osobowe, narodowość, adres w formularzu rejestracji hotelowej

Umiem napisać krótką, prostą notatkę, wiadomość odnoszącą się do spraw mi najbliższych.

Umiem napisać list prywatny np. podziękowanie

Potrafię napisać prosty tekst, zbudowany ze zdań złożonych na temat mi znany lub mnie interesujący.

Umiem napisać list prywatny opisujący doświadczenia i wrażenia.

Potrafię napisać jasny, szczegółowy tekst na wiele tematów związanych z moimi zainteresowaniami.

Mogę napisać esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw.

Potrafię pisać listy, podając istotę i wagę doświadczeń i zdarzeń.

Potrafię streścić pisemnie informacje, wyniki badań, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście naukowym, artykule opublikowanym w czasopiśmie fachowym, na podstawie sporządzonych notatek.

Piszę streszczenie/abstrakt własnej prezentacji lub artykułu.

Przygotowuję bibliografię prac cytowanych.

Parafrazuję wypowiedzi autora.

Potrafię wyrazić swoje myśli w jasnym i dobrze ustrukturyzowanym tekście, przedstawiając dość szeroko swój punkt widzenia/opinię.

Umiem wypowiedzieć się szczegółowo na skomplikowany temat w formie listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze dla mnie sprawy.

Potrafię sformułować różne rodzaje tekstu używając odpowiedniego, osobistego stylu z myślą o odbiorcy.

Umiem napisać klarowny, potoczysty tekst w odpowiednim stylu.

Potrafię pisać skomplikowane (złożone) listy, sprawozdania lub artykuły, które przedstawiają problem w sposób skuteczny, przy pomocy odpowiedniej struktury, która pomoże odbiorcy zauważyć i zapamiętać najważniejsze elementy.

Potrafię pisać streszczenia i recenzje prac profesjonalnych oraz dzieł literackich.

 

Tabela porównawcza ekwiwalencji kursów/certyfikatów dla języka angielskiego,
niemieckiego, francuskiego i włoskiego według klasyfikacji ALTE

(Association of Language Testers in Europe).

 

Poziom według Rady Europy Opis według Rady Europy Poziom ALTE Opis poziomu według ALTE ANGIELSKI CAMBRIDGE NIEMIECKI GOETHE

FRANCUSKI TCF

FRANCUSKI DELF/DALF WŁOSKI CELI
A1 Breakthrough 0 Beginner (pocz)     1 DELF
1er degre Unite A1
 
A2 Waystage User 1 Elementary
(podstawowy)

KET (Key
English Test)

GBS DaF
(Grundbaustein
Deutsch als
Fremdsprache)
2 DELF
1er degre Unite A2
CELI 1
(Certificato di
Conoscenza della
Lingua Italiana,
Livello 1)
B1 Threshold User 2 Intermediate
(średniozaawanso
wany)
PET (Preliminary
English Test)
ZD
(Zertifikat
Deutsch)
3
DELF
1er degre Unites
A3+A4
CELI 2
(Certificato di
Conoscenza della
Lingua Italiana,
Livello 2)
B2 Independent User 3 Upper
Intermediate
(bardziej niż
sredniozaawans.)

FCE

(First
Certificate in
English)

  4 DELF
2nd degre A5+A6
CELI 3
(Certificato di
Conoscenza della
Lingua Italiana,
Livello 3)
(Certificato
C1 Competent User 4 Advanced
(zaawansowany)

CAE (Certificate
in Advanced
English)

ZMP
(Zentrale
Mittelstufenprufu
ng)
5 2 unites du DALF CELI 4
(Certificato di
Conoscenza della
Lingua Italiana,
Livello 4)


C2

Good User 5 Upper Advanced
(bardzo
zaawansowany)
CPE (Certificate
of Proficiency in English)
ZOP
(Zentrale
Oberstufeprufung
KDS
(Kleines Deutsch.
Sprachdiplom)
6 DALF complet
Unites B1 a B4
CELI 5
(Certificato di
Conoscenza della
Lingua Italiana,
Livello 5)
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »